یک منبع اگاه در مرکز ملی فضای مجازی خبر تعیین تکلیف تلگرام در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی را تکذیب کرد.لینک منبع

مطلب تعیین تکلیف تلگرام تکذیب شد در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :تعیین تکلیف تلگرام تکذیب شد
http://mofidestan.ir/%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%aa%da%a9%d9%84%db%8c%d9%81-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%aa%da%a9%d8%b0%db%8c%d8%a8-%d8%b4%d8%af/