مفیدستان:

اغلب فیلسوفان دوران فکری یک و دو و سه دارند

فلسفه تنها نحوه ای از تفکر است که از قضا, اروپا با آن ساخته شده است و نه همه تفکر همه تفکر از آن همه آدمیان است و همیشه بوده است

ÿ”¹Ú†Ù†Ø¯ سال پیش، قصد داشتم رساله ای با عنوان «Ø¯Ø±Ø¨Ø§Ø±Ù‡ فلسفه» بنویسم درباره اینکه «ÙÙ„سفه چیست؟» از این رو، به بعضی از آثار مراجعه کردم که از قضا، یکی از آنها رساله «ÙÙ„سفه چیست؟» هایدگر بود. این کتاب، عبارت های مشکلی داشت و من با توجه به آشنایی اندکی که با فلسفه اسلامی داشتم می خواستم این اثر را با اصطلاحات خودمان ترجمه کنم. از آنجایی که من نوشته هایم را چندین بار می خوانم و در نهایت هم نمی پسندم و آن را رها می کنم از قضا، این رساله را زیاد نخواندم و آن را از فرانسه ترجمه کردم چراکه آلمانی نمی دانستم. قصدم از بیان این جزئیات این است که بگویم در ترجمه این اثر چندان دقت به خرج ندادم.

ÿ”¹ÛŒÚ©ÛŒ از دوستان من که از اصحاب بزرگ تفکیک است، همه جا این گفته مرا نقل می کند که از قول هایدگر نوشته ام: «ÙÙ„سفه به ذات یونانی است.» از این رو، چندین بار، پیرامون این نقل قول، با هم بحث کردیم و من حس کردم از هم دور نیستیم اما دو چیز می فهمیم و لااقل دقیقاً یک چیز نمی فهمیم.

ÿ”¹Ø§Ù…ا پاسخی که هایدگر در توضیح این نقل قول می تواند بگوید این است که «ØªÙÚ©Ø±» با «ÙÙ„سفه» تفاوت دارد. او در رساله «ÙÙ„سفه چیست؟» از چیستی تفکر نمی گوید؛ اینجا صحبت از «Ú†ÛŒØ³ØªÛŒ فلسفه» است و این نکته را در دوران پیری خود گفته است.

ÿ”¹Ø§ØºÙ„ب فیلسوفان دوران فکری «ÛŒÚ©» و «Ø¯Ùˆ» و «Ø³Ù‡» دارند. کمتر فیلسوفی است که یک و دو نداشته باشد، البته ارسطو از آن فیلسوفانی است که یک و دو نمی پذیرد؛ اما اخیراً که آثار او را مرور کردم دریافتم که اگر کسی بخواهد بهانه گیری کند می تواند برای ارسطو نیز، یک و دو قائل شود. ما افلاطون، ابن سینا، ملاصدرا، هگل، مارکس و معروف تر از همه هایدگر «ÛŒÚ©» و «Ø¯Ùˆ» نیز داریم.

ÿ”¹Ù‡Ø§ÛŒØ¯Ú¯Ø± به چهار نحوه «ØªÙÚ©Ø±» قائل است و فلسفه را یکی از انواع تفکر و شاید مهم ترین می داند، آن هم از آن جهت که تاریخ غربی براساس آن ساخته شده است. و در نظر هایدگر اروپا «Ù…سأله» است و از اهمیت برخودار است.

ÿ”¹ØªÙÚ©Ø± چهار صورت دارد؛ نخست «Ø´Ø¹Ø±» است. وقتی از شعر سخن می گوید، شامل همه هنرها می شود و شعر همیشه وجود داشته است. بشر از ابتدا با شعر زبان گشوده است، بنابراین، بشر از ابتدا متفکر بوده است و تفکر اختصاص به یونانیان و هیچ قوم دیگری ندارد. آدمی از آن حیث که آدمی است، متفکر است.

ÿ”¹Ø¯ÙˆÙ…ØŒ «ØªÙÚ©Ø± دینی» است. بنابراین، کتاب آسمانی عین تفکر است. وجه سوم تفکر، «ÙÙ„سفه» است که البته آن را مهم و مؤثر می داند و بالاخره چهارمین صورت تفکر «Ø­Ú©Ù…ت و سیاست» است.

ÿ”¹«ÙÙ„سفه» تنها نحوه ای از تفکر است که از قضا، اروپا با آن ساخته شده است و نه همه تفکر. همه تفکر از آن همه آدمیان است و همیشه بوده استÿ”º

رضا داوری اردکانی

کانال نامه های حوزویلینک منبع

بازنشر: مفیدستان

مطلب اغلب فیلسوفان دوران فکری «یک» و «دو» و «سه» دارند در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :اغلب فیلسوفان دوران فکری «یک» و «دو» و «سه» دارند
http://mofidestan.ir/%d8%a7%d8%ba%d9%84%d8%a8-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-a%db%8c%da%a9a-%d9%88-a%d8%af%d9%88a-%d9%88-a/